Internetowy serwis informacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzewicy
 
 
         Menu Główne

  

Aktualności

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Europejski Fundusz Społeczny

  

Telefony zaufania

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny

  

Przetargi i zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

Kontakt
 
Marzec 2016

         Świadczenia

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe

  

Stypendia
 
         Druki

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe
 
         Wymagane dokumenty

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe

  

Stypendia
 
Get Adobe Flash player


 
    Aktualności - archiwum
     Brak bieżących publikacji. Oglądasz archiwum (25 pub.)

  Apel w sprawie dopalaczy

  2015-08-10

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie apeluje ...

  Dołączone pliki:


  1) Apel w sprawie dopalaczy  Terminy przyjmowania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2015/2016

  2015-08-10

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy informuje ......

 • więcej ...
   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy informuje o terminach przyjmowania wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń:

   1. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY od 17 sierpnia 2015 r.

   2. STYPENDIA SZKOLNE od 1 września 2015 r. do 15 września 2015 r.

   3. ŚWIADCZENIA RODZINNE od 16 września 2015 r.

   4. POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA od 17 sierpnia 2015 r. • Konkurs:

  2015-07-06

  Rozpoczęła się IV edycja ogólnopolskiego konkursu ...

 • więcej ...
   Rozpoczęła się IV edycja ogólnopolskiego konkursu pn. „Miłość z podbitym okiem? Listy nadziei. Twoja historia może uratować komuś życie”- pod honorowym patronem Marszałka Sejmu RP. Celem konkursu jest wsparcie ofiar przemocy domowej, zachęcenie do aktywnego sprzeciwu wobec niej oraz przełamywanie stereotypów na temat przemocy w rodzinie, która nadal w Polsce jest traktowana jako tabu.

   Najlepszym sposobem zmotywowania do walki o siebie osoby, która znajduje się w błędnym kole przemocy i nie widzi z niego wyjścia, będą indywidualne doświadczenia byłych ofiar, które skutecznie zerwały z tzw. syndromem ofiary i znalazły drogi wyjścia. Dlatego też osoby, które doświadczyły przemocy od osób bliskich i poradziły sobie z problemem, są zaproszone do przedstawienia osobistego świadectwa w formie pracy pisemnej. Nadesłane na konkurs prace zostaną ocenione przez Kapitułę konkursu. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Szczegóły w regulaminie konkursu.

   Prace konkursowe w dowolnej formie literackiej (np. esej, opowiadanie, reportaż, wywiad, list) wraz z wypełnionym oświadczeniem o akceptacji regulaminu konkursu można nadsyłać do dnia 30 września 2015 r. na adres: Biuro Poselskie Elżbiety Radziszewskiej, ul. Słowackiego 13, 97-300 Piotrków Trybunalski, z dopiskiem „Miłość z podbitym okiem” lub milosc.z.podbitym.okiem@gmail.com.

 • Dołączone pliki:


  1) regulamin konkursu
  2) oświadczenie  Zakończenie Projektu.

  2015-06-26

  W dniu 24.06.2015r. odbyło się oficjalne zakończenie projektu \"Uwierz w Siebie\" realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy.

 • więcej ...
   W dniu 24.06.2015r. odbyło się oficjalne zakończenie projektu „ Uwierz w Siebie” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy.
   Projekt „Uwierz w siebie” realizowany był od 2008r. Był wpółfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Skierowany był do osób niepracujących w wieku aktywności zawodowej, podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej .Od roku 2011r. również osób niepełnosprawnych.
   Głównym celem projektu było uaktywnienie osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez uzyskanie umiejętności i kompetencji zawodowych i społecznych dających możliwość powrotu na rynek pracy.
   Wsparciem w ramach tego projektu zostało objętych 175 uczestników, z czego 79 podjęło zatrudnienie.
   139 osób skorzystało ze szkoleń zawodowych.
   W ramach projektu realizowane były następujące formy wsparcia:
   - poradnictwo psychologiczne
   - doradztwo zawodowe
   - szkolenia zawodowe - według potrzeb, analizy rynku pracy i predyspozycji uczestników, m.in.:
   prawo jazdy kat.B, prawo jazdy kat. C, obsługa kas fiskalnych, kadry i płace, wizaż i stylizacja paznokci, opiekun osób starszych, kucharz małej gastronomii z obsługą przyjęć okolicznościowych, magazynier z obsługą kas fiskalnych, nowoczesny handlowiec z obsługą kas fiskalnych i minimum sanitarnym, operator urządzeń transportu bliskiego ( wózki jezdniowe, suwnice sterowane, żurawie HDS) z obsługą kas fiskalnych i minimum sanitarnym.
   - staże zawodowe ( organizowane w 2013 r.)
   Gośćmi spotkania byli uczestnicy projektu, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica
   Edward Podkowiński, Skarbnik Gminy Irena Jóźwicka, Kierownik Ośrodka i projektu
   Janina Iwona Rosłaniec, koordynator projektu Katarzyna Szymczyk, doradca ds. zamówień publicznych Marek Matuszczak oraz pracownicy socjalni : Marta Woźniak, Marzena Stachniak, i Anna Warda.

 • Dołączona galeria:
  Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

  2015-05-20

  Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

 • więcej ...
   Od 16 czerwca 2014 roku w całej Polsce rodziny z minimum trójką dzieci mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny, uprawniającej do zniżek za wstęp do niektórych muzeów, instytucji wystawienniczych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno-sportowych.


   DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM

   Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia (w przypadku dziecka kontynuującego naukę w szkole lub szkole wyższej - do ukończenia 25. roku życia) lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Karta Dużej Rodziny (KDR) przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka.
   Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Rodzicom karta wydawana jest na czas nieokreślony, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat (w przypadku kontynuowania nauki w szkole lub szkole wyższej). Dzieci niepełnosprawne powyżej 18. roku życia otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód. Wydanie duplikatu Karty (w przypadku jej utraty) podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.

   WYMAGANE DOKUMENTY

   Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności w przypadku:

   • rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
   • małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
   • dzieci do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
   • dzieci powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie lub oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
   • dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
   • dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
   • w przypadku dzieci powyżej 18. roku życia, które nadal przebywają w pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

   MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
   Wnioski o wydanie KDR dla mieszkańców Gminy i Miasta Drzewica przyjmuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy. Szczegółowe informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu 48-375-79-74 lub 48-375-79-85


   Aktualny wykaz zniżek oferowanych przez Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny dostępny jest na stornie www.rodzina.gov.pl


   PODSTAWA PRAWNA

   1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863).
   2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1954).

 • Dołączone pliki:


  1) wniosek o wydanie KDR
  2) oświadczenie nr 1
  3) oświadczenie nr 2  Stypendia szkolne - informacja

  2015-05-19

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy informuje wnioskodawców o konieczności przedstawienia faktur lub rachunków potwierdzających zakup wyposażenia dla ucznia, któremu przyznano stypendium na okres od stycznia do czerwca 2015 r. Obowiązują rachunki i faktury od 01 stycznia 2015 r., wystawione na wnioskodawcę, które należy przedłożyć do dnia 17.06.2015 r. w MGOPS, ul. Staszica 22, 26-340 Drzewica, pok. 34.
  Niewywiązanie się z należytego obowiązku dostarczenia dokumentów potwierdzających dokonanie zakupu spowoduje wstrzymanie decyzji oraz niewypłacenie stypendium.
  Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie ośrodka pomocy społecznej lub pod numerem tel. 48 375 79 84.  Centrum Integracji Społecznej (CIS)

  2015-05-04

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy informuje...

 • więcej ...
   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy informuje, że Powiatowe Centrum Integracji Społecznej "Zielone Światło" z siedzibą w Opocznie we współpracy z Burmistrzem Gminy i Miasta Drzewica, prowadzi rekrutację do programu zatrudnienia socjalnego mieszkańców gminy i miasta Drzewica.
   Zapisy prowadzone są przez pracowników socjalnych MGOPS w Drzewicy.
   Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub pod numerem telefonu: 48 375 66 31, 48 375 79 85, 48 375 79 17. • ZAPYTANIE OFERTOWE

  2015-04-14

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na organizację szkoleń zawodowych.

 • więcej ...
   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na organizację szkoleń zawodowych dla uczestników projektu \"Uwierz w Siebie\"

 • Dołączone pliki:


  1) ZAPYTANIE OFERTOWE  ZAPYTANIE OFERTOWE

  2015-03-04

  Zapytanie Ofertowe
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy zaprasza do składania ofert na organizację i przeprowadzenie warsztatów " Samozatrudnienie jako forma wyjścia z bezrobocia - ABC przedsiębiorczości".
  Szczegóły w załączniku.

  Dołączone pliki:


  1) ZAPYTANIE OFERTOWE  ZAPYTANIE OFERTOWE

  2015-01-21

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie i organizację warsztatów z doradztwa zawodowego dla uczestników projektu " Uwierz w Siebie".

 • więcej ...
   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie i organizację warsztatów z doradztwa zawodowego dla uczestników projektu " Uwierz w Siebie". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Dołączone pliki:


  1) ZAPYTANIE OFERTOWE  ZAPYTANIE CENOWE

  2015-01-21

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie i organizację warsztatów z promocji zdrowia dla uczestników projektu " Uwierz w Siebie".

  Dołączone pliki:


  1) ZAPYTANIE CENOWE  Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

  2014-11-20

  W związku z naborem dokumentów do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ przez Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna Dłoń” Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy informuje, iż warunkiem otrzymania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej jest dostarczenie
  - zaświadczenie o zarobkach netto za miesiąc poprzedzający złożenie dokumentów
  - odcinek lub decyzja renty lub emerytury
  - zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy
  - zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu i pobieraniu/niepobieraniu zasiłku chorobowego ( w przypadku pobierania zasiłku chorobowego zaświadczenie o wysokości netto pobranego świadczenia w miesiącu poprzedzającym złożenie dokumentów)
  - w przypadku przebywania na zasiłku chorobowym zaświadczenie z ZUS o wysokości pobranego zasiłku chorobowego w miesiącu poprzedzającym złożenie dokumentów

  W razie konieczności ośrodek może zażądać innych dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową.

  Ogłoszenie o naborze dokumentów do otrzymania pomocy żywnościowej w załączniku.

  Dołączone pliki:


  1) Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  INFORMACJA

  2014-08-26

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy, informuje wszystkich zainteresowanych o terminach składania wniosków na Fundusz Alimentacyjny i Świadczenia Rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2014/2015.

 • więcej ...
   Wnioski na Fundusz Alimentacyjny ( do pobrania w siedzibie Ośrodka lub ze strony internetowej) przyjmowane są od dnia 15 sierpnia 2014r.
   Wnioski na Świadczenia Rodzinne ( do pobrania w siedzibie Ośrodka od dnia 15 września 2014r.) przyjmowane są od dnia 15 września 2014r. • DOŻYWIANIE

  2014-08-22

  Uprzejmie informujemy osoby ubiegające się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole o dostarczenie aktualnych dokumentów. Dokumenty przyjmowane są w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzewicy do dnia 4 września 2014 r.

 • więcej ...
   Uprzejmie informujemy osoby ubiegające się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole o dostarczenie aktualnych dokumentów tj.


   - dowód osobisty
   - podanie
   - zaświadczenie o zarobkach netto za miesiąc poprzedzający złożenie dokumentów
   - odcinek lub decyzja renty lub emerytury
   - zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy
   - zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu i pobieraniu/niepobieraniu zasiłku chorobowego ( w przypadku pobierania zasiłku chorobowego zaświadczenie o wysokości netto pobranego świadczenia w miesiącu poprzedzającym złożenie dokumentów)
   - w przypadku przebywania na zasiłku chorobowym zaświadczenie z ZUS o wysokości pobranego zasiłku chorobowego w miesiącu poprzedzającym złożenie dokumentów

   W razie konieczności ośrodek może zażądać innych dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową.


   Dokumenty przyjmowane są w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzewicy do dnia 4 września 2014 r.

   Posiłek przysługuje nieodpłatnie uczniowi w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 150% kryterium dochodowego (684 zł). • Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

  2014-06-18

  Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

 • więcej ...
   Od 16 czerwca 2014 roku w całej Polsce rodziny z minimum trójką dzieci mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny, uprawniającej do zniżek za wstęp do niektórych muzeów, instytucji wystawienniczych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno-sportowych.


   DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM

   Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia (w przypadku dziecka kontynuującego naukę w szkole lub szkole wyższej - do ukończenia 25 roku życia) lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka.
   Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Rodzicom karta wydawana jest na czas nieokreślony, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat (w przypadku kontynuowania nauki w szkole lub szkole wyższej). Dzieci niepełnosprawne powyżej 18. roku życia otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód. Wydanie duplikatu Karty (w przypadku jej utraty) podlega opłacie w wysokości 8,76 zł.

   WYMAGANE DOKUMENTY

   Aby ubiegać się o KDR należy złożyć wniosek w formie papierowej wraz z następującymi załącznikami:

   • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
   • w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
   • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
   • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
   • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
   • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które nadal przebywają w pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

   MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
   Wnioski o wydanie KDR dla mieszkańców Gminy i Miasta Drzewica przyjmuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy. Szczegółowe informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu 48-375-79-84 lub 48-375-79-85


   PODSTAWA PRAWNA

   1. Uchwała nr 85 Rady Ministrów dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych ( Dz. U. z 2014 poz. 430)
   2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych ( Dz. U z 2014 poz. 755)

 • Dołączone pliki:


  1) Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny
  2) Wykaz uprawnień - oferta partnerów
  3) Rozporządzenie Rady Ministrów  ZAPYTANIE CENOWE

  2014-05-19


  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy zaprasza do składania ofert na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu "Uwierz w Siebie"

 • więcej ...
   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy zaprasza do składania ofert na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu "Uwierz w Siebie".

 • Dołączone pliki:


  1) ZAPYTANIE CENOWE

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  2014-03-17

  Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy, realizujący projekt \"Uwierz w Siebie\", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie i organizację warsztatów z doradztwa zawodowego i warsztatów psychologicznych dla 28 -u uczestników projektu.

  Dołączone pliki:


  1) ZAPYTANIE OFERTOWE  Zaproszenie do udziału w projekcie.

  2013-11-26


  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy, informuje, że realizuje projekt "Uwierz w siebie".

  Dołączone pliki:


  1) Zaproszenie do udziału w projekcie.

  MAMMOBUS W DRZEWICY

  2013-07-18

  Już niedługo po raz kolejny mammobus odwiedzi powiat opoczyński i będzie można wykonać bezpłatne badanie mammograficzne.

 • więcej ...
   MAMMOBUS w DRZEWICY


   Zbadaj się i zyskaj spokój o własne zdrowie!

   Już niedługo mammobus po raz kolejny odwiedzi powiat opoczyński i można będzie wykonać bezpłatne badanie mammograficzne. Badania przeprowadzane są w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

   Program skierowany jest do kobiet w wieku 50 do 69 roku życia, ponieważ w tej grupie wiekowej obserwowalny jest wzrost zachorowań na nowotwór złośliwy, jakim jest rak piersi. Panie w wieku do 50 r.ż. lub powyżej 69 r.ż. , ale nie młodsze niż 35 lat, mogą również wykonać badanie w mammobusie, za uiszczeniem opłaty w wysokości 80 zł oraz okazaniem skierowania na badanie.

   Mammografia, czyli rentgenowskie badanie piersi, to najbardziej skuteczna metoda w diagnostyce wczesnych objawów raka piersi. Wczesne wykrycie tego nowotworu gwarantuje niemal 100 % pewności na wyleczenie choroby, dlatego warto się badać.

   Badanie można wykonać w Drzewicy – 22 oraz 23 lipca przy Ochotniczej Straży Pożarnej, Plac Narutowicza 1


   Badania wykonuje firma FADO Centrum Usług Medycznych w Gdyni.
   Panie, które planują wykonać badanie w mammobusie firmy FADO, prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się pod nr. tel. 801 080 007 lub 58 666 24 44 lub na www.fado.pl, a także przyniesienie ze sobą dowodu osobistego. Call Center czynne jest 7 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00, natomiast sobotę i niedzielę w godzinach 9:00 – 18:00 • USŁUGI OPIEKUŃCZE

  2013-07-15

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy świadczy usługi w zakresie opieki domowej nad osobami starszymi.

 • więcej ...
   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy świadczy usługi w zakresie OPIEKI DOMOWEJ nad osobami starszymi samotnymi, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny, wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione jak również tymi które wymagają pomocy innych osób a rodzina, nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej opieki.
   Usługi świadczone są w domu podopiecznego.

   Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w:
   • zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
   • opiekę higieniczną,
   • zaleconą przez lekarza pielęgnację
   • w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
   Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając pomoc w formie usług opiekuńczych, ustala ich zakres oraz czas trwania.

   Usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie w przypadku, gdy dochód osoby lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowego , określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. Z2013 r., poz 182 z późn. zm.) § 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U z 17 lipca 2012r. poz. 823)

   Kryterium dochodowe wynosi
   : dla osoby samotnej 542 zł
   : dla osoby w rodzinie 456 zł
   W przypadku gdy dochód osoby lub rodziny przekracza kryterium dochodowe pomoc w formie usług opiekuńczych przyznawana jest odpłatnie.Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w decyzji o przyznaniu pomocy w formie usług opiekuńczych, określa wysokość odpłatności na podstawie wywiadu środowiskowego, uwzględniającego warunki określone w Uchwale Nr XLVI/266/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. • INFORMACJA

  2013-06-04


  MGOPS W Drzewicy informuje, że w ramach projektu "Uwierz w Siebie", rozpoczęto realizację Warsztatów Wspierających Animację Lakalną dla grupy zrekrutowanej w ramach Programu Aktywności Lokalnej.W m-cu czerwcu rozpoczynamy również realizację szkoleń zawodowych dla uczestników objętych kontraktami socjalnymi. Będą to szkolenia:nowoczesny handlowiec z obsługą kas fiskalnych i min.sanitarnym oraz operator urządzeń transportu bliskiego z obsługą kas fiskalnych i min. sanitarnym.

  Informacja

  2013-06-04

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy informuje wnioskodawców o konieczności przedstawienia faktur lub rachunków potwierdzających zakup wyposażenia dla ucznia, któremu przyznano stypendium na okres od stycznia do czerwca 2013 r. Obowiązują rachunki i faktury od 01 stycznia 2013 r., wystawione na wnioskodawcę, które należy przedłożyć do dnia 17.06.2013 r. w MGOPS, ul. Staszica 22, 26-340 Drzewica, pok. 34.
  Niewywiązanie się z należytego obowiązku dostarczenia dokumentów potwierdzających dokonanie zakupu spowoduje wstrzymanie decyzji oraz niewypłacenie stypendium.
  Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie ośrodka pomocy społecznej lub pod numerem tel. 48 375 79 84.  Zapytanie ofertowe - szkolenia

  2013-05-13

  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy zaprasza do składania ofert na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu "UWIERZ W SIEBIE"

  Dołączone pliki:


  1) Zapytanie ofertowe - szkolenia  Zmiany od 1 stycznia 2013 - prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

  2013-05-02

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy informuje, że od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), będzie uzależnione od kryterium dochodowego, które będzie wynosić 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).


 


 

 
MGOPS Drzewica. Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji